منو داخلي
بخش اورژانس

رییس بخش:

دکتر محمد قدیری وصفی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشکان بخش:

دکتر سید وحید شریعت - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمد قدیری وصفی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرستار بخش:

فریبا معصومی مطلوب - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

سمیه کاظمی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: علیرضا آکه

تعداد پرستاران: 14

تعداد بهیاران: 0

تعداد کمک بهیاران: 4

تعداد گارد: 3

تعداد تخت بستری: 22

معرفی بخش:

بخش اورژانس در ابتدای ورودی بخش‌ها، طی فعالیت و پیگیری مداوم ریاست و مدیریت مرکز و حمایت گروه روانپزشکی با هدف پیشروی به سمت استاندارد، بازسازی و در آذر 1390 بازگشایی گردید. این بخش با ظرفیت 22 تخت پذیرای بیماران می‌باشد.

بخش اورژانس از قسمت‌های بخش مردان، بخش زنان، اتاق تریاژ، اتاق احیا و دو اتاق ویزیت روانپزشکان و دستیاران تشکیل شده است.

بیماران بدحال و مراجعه کننده با آمبولانس‌های 115 و خصوصی، بیماران مراجعه کننده از ندامتگاه و تمامی مراجعان عصر و شب و روزهای تعطیل، مستقیماً به اورژانس مراجعه می‌نمایند. در بدو ورود تریاژ شده و برای ایشان کارت اورژانس صادر می‌گردد. تایید بستری تمامی بیماران به عهده دستیار سال دوم یا سوم می‌باشد. همچنین دستیاران ارشد در دو نوبت صبح و عصر، بیماران را ویزیت می‌نمایند.   

برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:تلفن تماس:

شنبه          دکتر قدیری (راند آموزشی)، دکتر شریعت (راند آموزشی)

یکشنبه      دکتر قدیری (راند آموزشی)، دکتر شریعت (راند آموزشی)

دوشنبه      دکتر قدیری (راند آموزشی)، دکتر شریعت (راند آموزشی)

سه شنبه    دکتر شریعت (راند آموزشی)

چهارشنبه  دکتر قدیری (راند آموزشی)

پنجشنبه    دستیار روان‌‌‌پزشکی

جمعه       دستیار روان‌‌‌پزشکی

سایر برنامه‌های بخش:

آموزش بیماران بستری: در ابتدا و طول مدت بستری؛ توسط سرپرستار و سایر پرستاران بخش

راند پرستاری: همه روزهای کاری بصورت مستمر

گروه ‌‌درمانی: هر هفته یک جلسه؛ توسط روانشناس بخش

آموزش خانواده مبتلایان به اختلال دوقطبی: توسط دستیاران و پرستاران

روان ‌درمانی مبتلایان به اسکیزوفرنیا: توسط دستیاران و پرستاران

آموزش پرستاران/ بهیاران: هر دو ماه توسط سرپرستار

آموزش کمک‌ بهیاران/ نگهبانان: هر دو ماه توسط سرپرستار

تلفن تماس: 

021-44503395-9

داخلی 278-277