منو داخلي
بخش مردان ١

رییس بخش:

دکتر منصور صالحی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشکان بخش:

دکتر حمیدرضا احمدخانیها - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر منصور صالحی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر روح الله صدیق - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرستار بخش:

فرشته حق‌جو - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار: 

فریبا خبیری - کارشناس ارشد پرستاری

منشی بخش: حسین دولت‌آبادی

روانشناسان بخش:

فریده صمدی - مونا اسماعیلی 

تعداد پرستاران: 11

تعداد بهیاران: 0

تعداد کمک بهیاران: 4

تعداد تخت بستری:

  • 10 تخت: ترک اعتیاد تحت نظارت دکتر حمیدرضا احمدخانیها
  • 2 تخت: ترک الکل تحت نظارت دکتر روح الله صدیق
  • 18 تخت: روانپزشکی تحت نظارت دکتر منصور صالحی و دکتر روح الله صدیق

برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:

شنبه        دکتر صالحی (راند آموزشی)

یکشنبه     دکتر احمدخانیها (راند آموزشی)، دکتر صدیق (راند آموزشی)

دوشنبه      دکتر احمدخانیها

سه شنبه    دکتر صالحی (راند آموزشی)، دکتر صدیق (راند آموزشی)

چهارشنبه  دکتر احمدخانیها (راند آموزشی)، دکتر صدیق (راند آموزشی)

پنجشنبه    دستیار روان‌‌‌پزشکی

جمعه       دستیار روان‌‌‌پزشکی

سایر برنامه‌های بخش:

راند پرستاری: روزانه از ساعت 8 تا 8:30

آموزش بیماران بستری: روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه از ساعت 13 تا 14 توسط پرسنل پرستاری 

گروه درمانی: روزانه (بجز دوشنبه‌ها) توسط روانشناس

خانواده درمانی: روزهای شنبه و دوشنبه توسط روانشناس

آموزش پرسنل پرستاری: ماهانه

آموزش پرسنل پرستاری: هر سه ماه یکبار

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 287- 301