منو داخلي
بخش مردان ٢

رییس بخش:

دکتر امیر شعبانی - استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

روانپزشکان بخش:

دکتر امیرحسین جلالی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

دکتر محمدرضا شالبافان - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر امیر شعبانی - استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 سرپرستار بخش:

زهرا استواری - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

خدیجه صادقی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: رضا کریم خانی

تعداد پرستاران: 12

تعداد بهیاران: 1

تعداد کمک بهیاران: 3

تعداد تخت بستری: 30  

برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:

شنبه          دکتر جلالی (راند آموزشی)، دکتر شالبافان (راند آموزشی)

یکشنبه     دکتر شعبانی (راند آموزشی)، دکتر شالبافان (راند آموزشی)

دوشنبه      دکتر شالبافان

سه شنبه    دکتر شعبانی (راند آموزشی)، دکتر جلالی (راند آموزشی)

چهارشنبه  دکتر شعبانی (راند آموزشی)، دکتر جلالی (راند آموزشی)، دکتر شالبافان (راند آموزشی)

پنجشنبه    دستیار روان‌‌‌پزشکی

جمعه       دستیار روان‌‌‌پزشکی

سایر برنامه‌های بخش:

برنامه ملاقات خانواده بیماران با رییس بخش: چهارشنبه‌‌ها، ساعت 11 تا 12

آموزش بیماران بستری: در ابتدا و طول مدت بستری؛ توسط سرپرستار و سایر پرستاران بخش

راند پرستاری: همه روزهای کاری رسمی، ساعت‌های: 3- 8:30- 10- 14:30- 18- 24

گروه ‌‌درمانی: هر هفته دو جلسه؛ توسط دو تن از روان‌پزشکان

آموزش خانواده مبتلایان به اختلال دوقطبی: چهارشنبه‌‌ها، ساعت 10 تا 11 صبح؛ توسط دکتر امیر شعبانی

روان ‌درمانی مبتلایان به اسکیزوفرنیا: چهارشنبه‌‌ها، ساعت 8 تا 9 صبح؛ توسط دکتر امیر شعبانی

آموزش پرستاران/ بهیاران: هر ماه یک جلسه؛ توسط یکی از روان‌پزشکان

آموزش کمک‌ بهیاران/ نگهبانان: هر سه ماه یک جلسه؛ توسط سرپرستار بخش

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 270 و 271