منو داخلي
بخش مردان ٣

رییس بخش:

دکتر پژمان مهرداد قائم مقامی - روانپزشک

روانپزشکان بخش:

دکتر مسعود احمدزاد اصل - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شیوا ثریا - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر بهنام شریعتی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر کاوه علوی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علیرضا کافیان تفتی - روانپزشک

دکتر پژمان مهرداد قائم مقامی - روانپزشک

دکتر مهدیه وارث وزیریان - روانپزشک

دکتر فاطمه هادی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر زهرا یداللهی - روانپزشک

سرپرستار بخش:

حامد طاهری - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

لیلی شاهی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: خانومی عبداللهی

تعداد پرستاران: 13

تعداد بهیاران: 1

تعداد کمک بهیاران: 3

تعداد تخت بستری: 30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 274