منو داخلي
نوارنگاری (EEG و ECG)
 

مسئول نوارنگاری:

افسانه سخن سنج - تکنسین نوارنگاری

ساعت کار واحد:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 236