منو داخلي
بهداشت محیط
 

مسئول واحد:

مهندس شهرام حسینی - کارشناس بهداشت محیط

ساعت کار واحد:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 229