منو داخلي
واحد پذیرش

مسئول واحد پذیرش:

مهرو فراهانی - کارشناس ارشد مدارک پزشکی

پرسنل واحد:

 افسانه سخن سنج

صدرالله احمدی

حمید نجفی

مرضیه عسگری

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و بستری بیمار:

1- دستور بستری از سوی پزشک معالج مرکز

2- اصل شناسنامه و کارت ملی بیمار (در زمان بستری و ترخیص، ارائه شناسنامه و کارت ملی بیمار الزامی است)

3- ودیعه تعیین شده جهت بستری

4- حضور یکی از بستگان درجه اول بیمار جهت پذیرش و بستری بیمار در بخشهای روانپزشکی الزامی است (از بستری کردن بیماران بدون همراه معذوریم)

5- بیمار بستری در بخش اورژانس تا انجام مصاحبه و اقدامات اولیه و تکمیل پرونده بیمارستانی، حتماً نیاز به همراه دارد.

6-هزینه همراه بدون بیمه محسوب می شود (خدمات رفاهی ارائه شده جهت همراهان شامل وعده های صبحانه، ناهار، شام، پتو و مبل تخت خواب شو است)

ساعت کار پذیرش:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 17 

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

 تلفن تماس درمانگاه:

021-44503395-9

داخلی 240 و 283