منو داخلي
بخش مهر

رییس بخش:

دکتر شبنم نوحه سرا - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشکان بخش:

دکتر هما محمدصادقی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شبنم نوحه سرا - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرستار بخش:

فریبا قاسمی - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

راضیه طریقتی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: لیلا نادری

تعداد پرستاران: 9

تعداد بهیاران: 3

تعداد کمک بهیاران: 2

تعداد تخت بستری: 18

معرفی بخش:

این بخش ویژه بستری بیماران نوروتیک است. بیماران با مراجعه به درمانگاه و پس از ویزیت اولیه بر اساس تشخیص پزشک و در صورت مناسب بودن برای خدمات این بخش، در آن بستری می‌شوند. خدمات این بخش شامل درمان‌های دارویی و غیردارویی است. درمان‌های غیردارویی این بخش نیز شامل درمان‌های تحلیلی و شناختی رفتاری و با الگوی کوتاه مدت است.

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 284