منو داخلي
مدیر پرستاری

مدیر پرستاری:

زهرا طالب نیا - کارشناس پرستاری

شرح وظایف مدیر پرستاری

جانشین اول مدیر پرستاری:

اکرم کاظمی - کارشناس پرستاری

جانشین دوم مدیر پرستاری:

فرید امامی - کارشناس پرستاری

جانشین سوم مدیر پرستاری:

فرهاد عاقل‌فرد - کارشناس پرستاری

سوپروایزران بالینی:

محمدابراهیم راستینه - کارشناس پرستاری

محمود غلامی هارونی - کارشناس پرستاری

روح اله غلامی - کارشناس پرستاری

ساعت دیدار با مدیر پرستاری:

هر روز از ساعت 8:30 تا 9 صبح با هماهنگی قبلی

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 286