منو داخلي
آموزش به پرسنل

سوپروایزر آموزشی:

فرید امامی - کارشناس پرستاری

مطالب آموزشی:

اصول ثبت صحیح اقدامات پرستاری

جزوه آموزشی آموزش به بیمار

جزوه آموزشی بحران و پرستاری

دستورالعمل تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار

دستورالعمل ثبت ارزیابی جسمی و روانی در گزارشهای حین بستری

شرح وظایف کادر پرستاری

فرایندهای اختصاصی پرستاری

فرایندهای عمومی پرستاری

فرایندهای مدیریت پرستاری

کدهای ملی اخلاق در حرفه پرستاری

راهنمای بالینی اقدامات عمومی پرستاری

راهنمای بالینی پرستاری اعصاب و روان

کتابچه توجیهی پرسنل جدیدالورود

آموزش بیمار مخصوص پرسنل

دانستنی‌هایی برای پرستاران

دانستنی‌هایی برای کمک بهیاران

مرجع استاندارد اقدامات عمومی پرستاری

مرجع استاندارد کنترل عفونت 

مرجع استاندارد نمونه گیری

مرجع استاندارد دارو دادن

مرجع استاندارد اقدامات روانپرستاری

دستورالعمل ارزیابی مجدد و ثبت برنامه مراقبتی در گزارش پرستاری

راهنمای مراقبت پرستاری از پنج بیماری شایع حاد بستری در مرکز با استفاده از اطلاعات HIS

دستورالعمل دادن دارو

سیاستهای آموزشی کارکنان پرستاری

آزمون جهانی پرستاران برای ارزیابی خودکشی

ارزیابی سطح هوشیاری بیماران

چک لیست ارزیابی ثبت گزارش پرستاری در بدو ورود به بخش