منو داخلي
کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت:

فرهاد عاقل فرد - کارشناس پرستاری

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:

سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع است و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضای فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است. نقش اصلی این فرد، ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخش‌های بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت می‌باشد. برخی از وظایف اصلی وی عبارتند از:

1-    تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت پس از بررسی پرونده بیماران و گزارش‌های آزمایشگاه به منظور تکمیل فرم‌های مربوطه. به عبارتی نظارت و مراقبت (surveillance)، تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان.

2-   درخواست انجام نمونه‌برداری از افراد و مکان‌های مشکوک به عفونت.

3-  همکاری و مشورت در به کارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازی بیماران عفونی بخش‌ها.

4-   نظارت بر نحوه اجرای روش‌های ضدعفونی و نظافت طبق استانداردهای موجود.

5-   آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونت‌های بیمارستانی از طریق برگزاری سمینار و تهیه مقالات آموزشی.

6-   ترتیب جلسات آموزشی با پرستاران در تمامی شیفت‌ها به صورت کارگاه‌های بحث و گفتگو و نیز تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسایی، پیشگیری و مانیتورینگ کنترل عفونت در داخل بخش‌ها

7-  نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و پیشنهادهای کمیته کنترل عفونت و گزارش نتایج و ارزیابی‌های خود به گروه کنترل.

8-  شرکت فعال و منظم در جلسات گروه و کمیته کنترل عفونت و تهیه گزارش کار به کمیته مربوطه و همچنین کمک به کمیته به منظور برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی در جهت کنترل عفونت.

9-   حضور مستمر در زمینه تدوین خط مشی‌ها و روش‌های کنترل عفونت با توجه به چک لیست اعتباربخشی بیمارستان‌ها و ارائه چک لیست‌های نظارتی و ارزیابی بیمارستان از نظر کنترل عفونت با توجه به خط مشی‌های اختصاصی کنترل عفونت.

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت بر اساس اصول مدیریتی:

1-    شناخت منابع عفونت‌های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.

2-   به کارگیری نتایج پژوهش‌ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت‌ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی.

3-  همکاری در توسعه و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی.

4-   شرکت در جلسات و دوره‌های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه‌ها برگزار می‌شود.

5-   تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره‌ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

6-   ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت‌های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

7-  نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونت‌های بیمارستانی و پیگیری تجربه آموزش‌های ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت.

8-  بازدید روزانه از بخش‌های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش‌ها و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارش‌های لازم.

9-   تهیه و تدوین دستورالعمل‌های کنترل عفونت‌های بالینی جهت بخش‌های ویژه و سایر قسمت‌های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.

10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور.

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی‌های کمیته و امکانات موجود.

12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل، ارزشیابی و بروز عفونت در همه‌گیری‌های بیمارستانی.

      13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارش‌ها و دریافت دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت احتیاط‌های همه جانبه.

منبع:

·        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

·        کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی ایران