منو داخلي
ریـاسـت

رییس مرکز

دکتر سید وحید شریعت  

دکتر سید وحید شریعت دوره پزشکی عمومی و دستیاری تخصصی روانپزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان برد. پس از پایان دوره تحصیلی (1383) به عنوان کارشناس پژوهشی در مرکز تحقیقات بهداشت روان مشغول به کار شد. او از سال 1385 به عضویت هیات علمی در گروه روانپزشکی و مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران در آمده است. در سال 1388 به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت روان انتخاب شد و همچنین در پایان سال 1391 و همزمان با ارتقای انستیتو روانپزشکی تهران به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، به عنوان معاون پژوهشی انستیتو- دانشکده برگزیده شد؛ مسئولیتی که تا بهار سال 1394 ادامه داشت. در حال حاضر او مسئولیت ریاست بیمارستان روانپزشکی ایران را از بهمن ماه 1393 برعهده دارد. زمینه های پژوهشی او در سال‌های اخیر بیشتر متمرکز بر ارائه خدمات سلامت روان، همدلی پزشک و بیمار، سایکوپاتی و سایکوز ناشی از مواد محرک بوده است. او همچنین عضو هیات تحریریه مجله تازه‌های علوم شناختی و دبیر بخش روانپزشکی و روانشناسی مجله Medical Journal of Islamic Republic of Iran می­باشد.

شرح وظایف رییس بیمارستان