منو داخلي
مدیر درمان

مدیر درمان:

دکتر روح الله صدیق - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران