منو داخلي
دپارتمان روانشناسی

مسئول دپارتمان روانشناسی: 

ناصر سلیمانی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مسئول آموزش و نظارت بر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی:

دکتر سعید عبادی زارع - دکترای تخصصی روانشناسی بالینی - عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن‌های تماس:

021-44503395-9

داخلی 206

مستقیم:

021-44507834  

روانشناسان بخش مردان 1:

فریده صمدی بهرامی - کارشناس روانشناسی بالینی

مونا اسماعیلی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 287

روانشناس بخش مردان 2:

فریبا اکبری - کارشناس روانشناسی بالینی

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 270

روانشناسان بخش مردان 3:

زهرا رعدی - کارشناس روانشناسی بالینی

معصومه ظهیری سروری - کارشناس روانشناسی بالینی

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 274

روانشناس بخش زنان:

زهرا صادقی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 264 و 265

روانشناس بخش اورژانس:

فهیمه احمدیان - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

ملیحه رضایی میرقائد - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 277

روانشناس بخش مهر:

دکتر سعید عبادی زارع - دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

تلفن تماس:

02144503395-9

داخلی 284

نوع خدمت:

ارائه خدمات روانشناختی به بیماران بستری و سرپایی  

نحوه پذیرش:

برابر مقررات پذیرش بخش‌های بیمارستان