منو داخلي
دفتر بهبود کیفیت

دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در سال 1388 تحت عنوان دفتر تعالی و حاکمیت خدمات بالینی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1391 با تغییر نام به دفتر بهبود کیفیت ارتقاء یافت. این دفتر فعالیت خود را در راستای استانداردهای اعتباربخشی ادامه می‌دهد. کلیه مستندات مورد نیاز استانداردهای اعتباربخشی در این دفتر تهیه، بازنگری و پایش می‌شود. سپس مستندات با امضای ریاست بیمارستان و به صورت ابلاغیه به کلیه واحدها تحویل داده می‌شود. دفتر بهبود کیفیت زیر نظر ریاست بیمارستان انجام وظیفه می‌نماید.

کارکنان دفتر:

روشنک حاجی خانی - مسئول واحد بهبود کیفیت  roshanak_rojin@yahoo.com

مونا اسماعیلی - کارشناس واحد بهبود کيفيت       Esmaeeli.mona@gmail.com

رویا بهارلویی - کارشناس واحد بهبود کيفيت             r-baharlu43@yahoo.com

فهیمه شعبانی - کارشناس واحد بهبود کيفيت   Shabani.naeemeh@gmail.com     

شرح وظايف دفتر بهبود کيفيت: 

           تهیه برنامه سالانه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

           تدوين مراتب اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در سطح بیمارستان

           تدوين فهرست اولويتها و شاخص‌هاي بهبود کیفیت بیمارستان

           تعریف مشخصه‌هاي مهم عملکردي اختصاصي، قابل اندازه گیري که واقع بینانه و زمان دار باشد

           پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت  و اقدامات اصلاحي انجام شده

           ارائه گزارش سالانه برنامه بهبود کیفیت به صورت حداقل سالانه

           انجام کلیه پایش‌هاي مدیريتي مندرج در کتابچه اعتباربخشي

           انجام کلیه پایش‌هاي مراقبت  بالیني مندرج در کتابچه اعتباربخشي

           تحليل داده‌ها

           بازنگري داده‌هاي حاصل از پایش اجراي فرآيندها و تدابیر اقدامات اصلاحي در بیمارستان

           تهیه چک لیست و برنامه ریزي جهت انجام ممیزي‌هاي داخلي

           سنجش رضايت‌مندي همراهان، بيماران و کارکنان

برنامه‌هاي دفتر بهبود کيفيت:

           برگزاري کلاسهاي آموزشي

           تدوين خط مشي وروشهاي اجرايي

           تهيه نمودارهاي سازماني

           برگزاري جلسات کميته بهبود کيفيت

مسير دستيابي:      

ساختمان شماره 2 اداری

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

9-44503395-021

داخلی 267