منو داخلي
روابط عمومی

مسئول روابط عمومی:

افسانه چراغی - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 253