منو داخلي
کمیته‌های بیمارستانی

1-    کمیته بهبود کیفیت

2-   کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی

3-  کمیته اخلاق پزشکی

4-   کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

5-   کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

6-   کمیته بهداشت محیط

7-  کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

8-  کمیته مرگ و میر، عوارض، آسیب شناسی و نسوج

9-   کمیته بحران و بلایا

10- کمیته اورژانس بیمارستانی

11- کمیته تیم حاکمیتی

12-کمیته تیم اجرایی

13-کمیته مالی

14-کمیته ایمنی بیمار

15-کمیته تغذیه و رژیم درمانی

16-کمیته نظارت بر واحدهای واگذار شده

17-کمیته تحول نیروی انسانی و طبقه بندی مشاغل

18-کمیته کاهش کسورات و افزایش درآمد بیمارستانی