منو داخلي
بخشنامه‌ها

آیین نامه آمبولانس بیمارستانی

آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس

شرح وظایف کادر پرستاری

طرح معین

مجموعه مباحث قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس

فرایند گردش بیمار در اورژانس بیمارستان

راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

راهنمای شناسایی صحیح بیماران

راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات

دستورالعمل احیا و ثبت آن

دستورالعمل مستندسازی

اصلاحیه دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس

نقشه ارجاع دانشگاه علوم پزشکی ایران

پوشش کارکنان و دانشجویان

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران رده‌های پرستاری بیمارستان

دستورالعمل ارائه مراقبت به روش موردی

معیار ادامه و پایان خدمت کارکنان پرستاری