منو داخلي
اعتباربخشی

اعتباربخشی(ACCREDITATION)

برنامه اعتباربخشی تحولی عظيم در مديريت خدمات سلامت کشور است که پيوند مديريت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می‌نمايد و به عنوان يکی از معتبرترين مدل‌های ارزيابی مبتنی بر کيفيت و ايمنی با برخورداری از مقبوليت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با ساير اولويت‌های وزارت متبوع همچون حاکميت بالينی، ايمنی بيمار و منشور حقوق بيمار، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زيرساخت‌های پژوهشی بويژه در زمينه رعايت ايمنی و حقوق بيمار و ارتقای کيفيت خدمات راهی نو جهت کسب اطمينان از عملکرد مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران اين حوزه قرار داده است.

اعتباربخشی چيست؟

به معنی ارزيابی سيستماتيک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است؛ استانداردهايی که بر بهبود مداوم کيفيت، محور بودن بيمار و بهبود امنيت بيمار و کارکنان تأکيد دارد. اعتباربخشی برای تشريح کيفيت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می‌شود.

خط مشی مراقبت‌های سلامت و درک آنچه به کيفيت مراقبت مربوط می‌شود و تمرکز بر روی اصول بنيادی برای يکپارچه نمودن توسعه سيستم بهداشت و درمان و پويا نمودن آن، اساس اعتباربخشی را تشکيل مي‌دهد.

يکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامين، حفظ و ارتقای ايمنی بيمار، همراهان و کارکنان می‌باشد. بارزترين حقوق انسان‌ها، حق ايمن بودن از خطرات و آسيب‌ها هنگام دريافت خدمات است.

اعتباربخشی دونوع است:

- اعتبار بخشی ملی که کشوری و اجباری است.

- اعتباربخشی بين‌المللی که داوطلبانه و اختياری است.

فوايد اعتبار بخشی:

* تغيير رفتار ايجاد می‌کند.

* تعهد را به کيفيت بالا مي‌برد.

* ارتباطات را در بيمارستان تقويت مي‌کند.

* مشارکت يا collaboration را تقويت مي‌کند.

اهداف اعتباربخشی:

  · جايگزينی مدل اعتباربخشی به جای ارزشيابی بيمارستان‌های تک تخصصی

  · ارتقای مستمر کيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان

  · تضمين ايمنی گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت

  · اجرای فرآيندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پيامدهای سلامت

  · ياری رساندن به مديران و رهبران بيمارستان در عمل به وظايف خطير خود و در حوزه مراقبتی

  · ارائه الگوی نظارتی يکپارچه جهت اطمينان از ارائه خدمات مراقبتی کيفی، ايمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز

  · ايمنی و بيمارمحوری در کنار ارتقای کيفيت خدمات

  · پيگيری مراتب اجرايی پياده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بيمارستان

  · بازديد و پايش اقدامات انجام شده واحدهای بيمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی