منو داخلي
دفتر رسیدگی به شکایات

مسئول رسیدگی به شکایات:

اکرم کاظمی - سوپروایزر بالینی

تلفن رسیدگی به شکایات:

021-44503395-9

داخلی 211 (صبح) - 276 (عصر و شب)