منو داخلي
برنامه آموزشی استادان

 

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

CV

ٍٍE.mail: dr_ahmadkhaniha@yahoo.com

طرح درس برای کارآموزان:

          آموزش خانواده بیماران روانپزشکی

 

   
 

دکتر مسعود احمدزاد اصل

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: m.ahmadzad@gmail.com

     
 

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

 E.mail: jalali.ah@iums.ac.ir

طرح درس برای کارآموزان:

          تکنیک‌های مصاحبه

     
   

دکتر مریم رسولیان

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: rasoulian.m@gmail.com

     
   

دکتر محمدرضا شالبافان

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

 E.mail: drmrsh@gmail.com

طرح درس برای کارآموزان:

          اختلالات خلقی و انطباقی

     
 

دکتر سید وحید شریعت

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: shariat.v@iums.ac.ir

     
 

دکتر بهنام شریعتی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

E.mail: sh behnam@yahoo.com

     
 

دکتر امیر شعبانی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: am.shabani@gmail.com

طرح درس برای کارآموزان:

          مدیریت بیمار پرخاشگر و بیمار دچار افکار خودکشی

          تعاریف و طبقه بندی در روانپزشکی

     
 

دکتر منصور صالحی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: mansour.salehi@gmail.com

     
 

دکتر روح الله صدیق

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: ruohollahseddigh@gmail.com

     
 

دکتر کاوه علوی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

E.mail: kh alavi@yahoo.com

طرح درس برای کارآموزان:

          اصول نسخه نویسی 

     
 

دکتر محمد قدیری وصفی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: ghadiri_mohamad@yahoo.com

     
   

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

     
 

دکتر هما محمدصادقی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: hovida@yahoo.com

طرح درس برای کارآموزان:

          رابطه پزشک و بیمار

     
 

دکتر شبنم نوحه ‌سرا

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

E.mail: shnohesara@yahoo.com

     
   

دکتر فاطمه هادی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: fatemehadi88@yahoo.com

طرح درس برای کارآموزان:

          علایم سوماتیک و اختلالات مرتبط